Czasopismo Energetyka
-Społeczeństwo-Polityka

Energetyka-Społeczeństwo-Polityka
Spis treści numeru 1/2023 (11)

Energetyka-Społeczeństwo-Polityka
Spis treści numeru 1/2022 (10)

Energetyka-Społeczeństwo-Polityka
Spis treści numeru 1/2021 (9)

Tytuł naszego czasopisma „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” zawiera następujące przesłanie: wpływ polityki na procesy decyzyjne w energetyce wymaga zrównoważenia przez oddziaływanie ze strony społeczeństwa obywatelskiego.

Redaktor naczelny:
Paweł Ruszkowski
Zastępcy redaktora naczelnego:
Katarzyna Iwińska, Paweł Skowroński, Grzegorz Wiśniewski
Sekretarz redakcji:
Paweł Matuszewski

Gra interesów tocząca się wewnątrz branży energetycznej oraz pomiędzy energetyką a instytucjami władzy prowadzi do systemowego podporządkowania energetyki zmieniającej się koniunkturze politycznej. Aktualnie stosowane formy konsultacji społecznych oraz procedury zasięgania opinii przez instytucje władzy państwowej nie gwarantują konsensusu pomiędzy uczestnikami procesów gospodarczych i politycznych. Atmosfera w kraju daleka jest od standardów merytorycznego dialogu i poszanowania zasad współżycia społecznego. Sytuację tę traktujemy jako wskazówkę, aby inaczej zagospodarować przestrzeń debaty o tym, jak widzimy przyszłość energetyki.

Właściciel i wydawca czasopisma:
Collegium Civitas

Procedura recenzowania
i instrukcje dla autorów

1. Wstępnej kwalifikacji tekstów dokonuje zespół składający się z redaktora naczelnego, zastępców redaktora naczelnego oraz sekretarza redakcji.
2. Teksty przyjęte są kierowane do recenzji. Recenzentów wyznacza redaktor naczelny.
3. Każdy tekst jest recenzowany przez dwóch recenzentów w systemie double-blind review. Recenzent dokonuje oceny merytorycznej tekstu oraz formułuje rekomendację dotyczącą: przyjęcia tekstu, konieczności dokonania poprawek lub odrzucenia tekstu.
4. Recenzje sporządzane są w formie pisemnej.
5. Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Naczelny.

Prawa autorskie
i udostępnianie

Ekspertyzy na portalu Seminarium Energetycznego publikowane są w wolnym dostępie, udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl)

Szablon artykułu do pobrania:
Szablon artykułu_PL_ESP.pdf

Oświadczenie Autora:
Oswiadczenie_autora_pl_ESP.pdf

Zapraszamy do zapoznania się
z archiwalnymi numerami
naszego czasopisma.