Spis treści numeru VI. - 2/2017

Czasopismo Energetyka-Społeczeństwo-Polityka

strona 5 – “Od Redakcji”

strona 7 – Monika Morawiecka

Perspektywy przemian systemowych górnictwa i energetyki w świetle polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej
The systemic changes in the coal mining and energy sectors from the perspective of the climate and energy policy of European Union

strona 23 – Maciej Kaliski, Miłosz Karpiński, Marian Turek

Sektor węglowy Unii Europejskiej na początku XXI wieku – import zamiast wydobycia?
Coal sector in the European Union at the beginning of 21st century – imports displacing production?

strona 39 – Michał Wilczyński

Zmierzch węgla kamiennego w Polsce
Twilight of hard coal in Poland

strona 53 – Grzegorz Wiśniewski, Andrzej Curkowski, Bartłomiej Pejas

Scenariusz średnich kosztów energii elektrycznej do roku 2050 oraz cen w taryfach za energię elektryczną dla wybranych grup odbiorców do roku 2030
The scenario of average costs of electricity up to 2050 in Poland and forecast of electricity prices in tariffs for selected groups of consumers up to 2030

strona 81 – Nieautoryzowany zapis wybranych fragmentów dyskusji Seminarium Energetycznego Collegium Civitas 21 listopada 2017 roku

Scenariusze przemian systemowych górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w Polsce a polityka energetyczna państwa
The scenarios of systemic changes in coal mining in Poland and the energy policy of the state

strona 91 – Polityka energetyczna – dokumenty

Stanowisko Seminarium Energetycznego Collegium Civitas w sprawie polityki energetycznej rządu RP 16 stycznia 2018 roku

The official position by the Energy Seminar of Collegium Civitas in a case of Energy Policy of Polish Government on 16th January 2018

strona 95 – Polityka energetyczna – dokumenty

Interpelacja nr 20354 do prezesa Rady Ministrów w sprawie strategii polskiej polityki energetycznej w perspektywie do 2050 r.

strona 97 – Polityka energetyczna – dokumenty

Odpowiedź Ministra Energii na interpelację pana posła Norberta Obryckiego z 8 marca 2018 roku

Parliamentary answer by Minister of Energy to the parliamentary question by member of Parliament Mr. Norbert Obrycki on 8th of March 2018

strona 105 – Procedura kwalifikowania tekstów do publikacji

strona 107 – Spis treści poprzednich numerów