Witamy na portalu
Seminarium Energetycznego
Collegium Civitas

Nasza Misja

Tytuł naszego czasopisma „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” zawiera następujące przesłanie: wpływ polityki na procesy decyzyjne w energetyce wymaga zrównoważenia przez oddziaływanie ze strony społeczeństwa obywatelskiego.

Gra interesów, która toczy się wewnątrz branży energetycznej oraz pomiędzy energetyką a instytucjami władzy prowadzi do systemowego podporządkowania energetyki zmieniającej się koniunkturze politycznej. Stosowane aktualnie formy konsultacji społecznych oraz procedury zasięgania opinii przez instytucje władzy państwowej nie gwarantują konsensusu pomiędzy uczestnikami procesów gospodarczych i politycznych. Przedwyborcza atmosfera w kraju daleka jest od standardów merytorycznego dialogu i poszanowania zasad współżycia społecznego. Sytuację tę traktujemy jako wskazówkę, aby inaczej zagospodarować przestrzeń debaty o tym, jak widzimy przyszłość energetyki.

Istotą projektu „Seminarium Energetyczne Collegium Civitas”, którego ważny element stanowi czasopismo „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka”, jest stworzenie środowiska twórczej wymiany myśli i poglądów. Łączymy akademickie aspiracje poznawcze z głęboką wiedzą praktyków gospodarki, ekspertów i menadżerów. Budowanie zaufania pomiędzy władzą a społeczeństwem jest procesem długotrwałym i wymagającym cierpliwości obydwu stron. Trzeba zatem mieć nadzieję, że oferty badawcze i koncepcyjne, składane przez środowiska naukowe, częściej niż do tej pory będą spotykać się ze zrozumieniem i wolą współpracy ze strony instytucji rządowych i struktur organizacyjnych branży energetycznej.

Nasza propozycja obejmuje wzmocnienie obecności czynników merytorycznych w decyzjach dotyczących strategii rozwoju polskiej energetyki. W szczególności ważne znaczenie ma przyjęcie zasady dopuszczenia do procesu przygotowania strategii szerokiego grona niezależnych ekspertów, specjalistycznych instytutów naukowych oraz uczelni wyższych. Zasadnicze znaczenie ma również stworzenie warunków dla wieloaspektowych badań naukowych dotyczących kierunków rozwoju polskiej energetyki, realizowanych przy współpracy wielu środowisk i dyscyplin.

Proponujemy również, aby stworzyć warunki udziału w debacie zbiorowości konsumentów. Konsumenci energii są zainteresowani niską ceną energii, w coraz większym stopniu biorą pod uwagę źródło energii – jego czystość i bezpieczeństwo oraz możliwości aktywnego uczestniczenia w rynku energii. Partycypacja konsumentów to nie tylko rozszerzone procedury zasięgania opinii i systematyczne badania świadomości energetycznej, lecz również powszechna edukacja energetyczna i otwarcie rynku dla energetyki rozproszonej, rozsianej i obywatelskiej.

Postulaty integracji środowisk zainteresowanych rozwojem polskiej energetyki mają ważny kontekst europejski. Polski rynek odbiorców energii elektrycznej i ciepła oraz potencjał technologiczny polskiej energetyki ma w Unii Europejskiej wymierną wartość ekonomiczną i polityczną. Wytyczne polityki klimatycznej i oddziaływanie jej wdrożeniowego narzędzia, jakim jest harmonogram redukcji emisji CO2, stawiają polskie firmy energetyczne wobec poważnych wyzwań inwestycyjnych. W tym kontekście powraca pytanie o strategię polskiej energetyki, a w szczególności o strategię rozwoju systemu elektroenergetycznego.

Ważnym wydarzeniem dotyczącym globalnych kwestii energetycznych będzie paryski szczyt ONZ (grudzień 2015), poświęcony polityce klimatycznej. Ufamy, że polskie stanowisko w tej kwestii znajduje się w ostatniej fazie przygotowań. W związku z tym dedykujemy niniejszą publikację autorom tego stanowiska. Zarazem deklarujemy gotowość wzięcia udziału w dyskusji, dotyczącej przygotowanych w tym kontekście koncepcji.

Partnerzy Seminarium Energetycznego