Witamy na portalu
Seminarium Energetycznego
Collegium Civitas

Nasza Misja
2023 – 2030

Obszar zainteresowań naszego Seminarium określa hasło „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka”. To hasło zawiera następujące przesłanie: wpływ polityki na procesy decyzyjne w energetyce wymaga zrównoważenia przez oddziaływanie ze strony społeczeństwa obywatelskiego.

Gra interesów, która toczy się wewnątrz branży energetycznej oraz pomiędzy energetyką a instytucjami politycznymi prowadzi do systemowego podporządkowania energetyki zmieniającej się koniunkturze politycznej. Stosowane aktualnie formy konsultacji społecznych oraz procedury zasięgania opinii przez instytucje władzy państwowej nie gwarantują konsensusu pomiędzy uczestnikami procesów gospodarczych i politycznych. Sytuację tę traktujemy jako wskazówkę, aby inaczej zagospodarować przestrzeń debaty o tym, jak widzimy przyszłość energetyki.

Nasza propozycja, adresowana do zarówno do środowiska branżowego, jak też do decydentów politycznych dotyczy wzmocnienia roli czynników merytorycznych w decyzjach dotyczących strategii rozwoju polskiej energetyki. W szczególności ważne znaczenie ma przyjęcie zasady dopuszczenia do procesu przygotowania strategii szerokiego grona niezależnych ekspertów, specjalistycznych instytutów naukowych oraz uczelni wyższych.

Postulaty integracji środowisk zainteresowanych rozwojem polskiej energetyki mają ważny kontekst europejski. Polski rynek odbiorców energii elektrycznej i ciepła oraz potencjał technologiczny polskiej energetyki ma w Unii Europejskiej wymierną wartość ekonomiczną i polityczną. Równocześnie polityka energetyczno-klimatyczna realizowana przez Komisję Europejską tworzy systemowe ramy przekształceń i rozwoju polskiej energetyki.

Dążymy do udziału w debacie o przyszłości polskiej energetyki zbiorowości konsumentów. Konsumenci energii są zainteresowani niską ceną energii, w coraz większym stopniu biorą pod uwagę źródło energii – jego czystość i bezpieczeństwo oraz możliwości aktywnego uczestniczenia w rynku energii. Partycypacja konsumentów to nie tylko rozszerzone procedury zasięgania opinii i systematyczne badania świadomości energetycznej, lecz również powszechna edukacja energetyczna i otwarcie rynku dla energetyki rozproszonej, rozsianej i obywatelskiej.

W tym kontekście deklarujemy gotowość podjęcia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Praktyka funkcjonowania polskiej gospodarki wskazuje wyraźnie, że jedynie społeczności lokalne są faktycznie zainteresowane wprowadzaniem rozwiązań z obszaru transformacji energetycznej. To miasta i gminy realizują konkretne projekty o charakterze innowacyjnym w znaczeniu technologicznym, organizacyjnym i społecznym.

Partnerzy Seminarium Energetycznego